Το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να καλύψει σοβαρές και επείγουσες ανάγκες σε προσωπικό στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων του, ανακοινώνει την πρόθεσή του να αποσπάσει, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2, του άρθρου 10, του ΝΔ 216/1974 και του άρθρου 19, του Ν.4440/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 38, του Ν. 4456/2017 και το άρθρο 100, του Ν 4472/2017, δέκα (10) συνολικά υπαλλήλους ως κατωτέρω:

  • Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΠΕ με πτυχίο Πληροφορικής.
  • Πέντε (5) υπαλλήλους κατηγορίας ΤΕ με πτυχίο Πληροφορικής.

 

Σχετικά:

  1. Πρόσκληση για Απόσπαση στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης