Αναρτάται με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/250/40740/12-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΗΟ465ΧΘΨ-ΕΚ9) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον  φορέα έκδοσής του.

  

Σχετικά:

  1. Ανακοίνωση Προκήρυξης Θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης