Απόφαση 5896/9-10-2020 (ΑΔΑ:Ω0ΑΒ46ΜΤΛΗ-ΥΣΛ):
 
Ανακήρυξη υποψήφιων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΠΥΣΔΕ) Λακωνίας.

  

Σχετικά:

  1. Ανακήρυξη υποψηφίων για το ΠΥΣΔΕ Λακωνίας