Οι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης στις 8-1-2021 ή στις 11-1-2021 και μέχρι τις 12.00π.μ., προσκομίζοντας  τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

  

Σχετικά:

  1. Απόφαση τοποθέτησης ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ
  2. Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης MNAE
  3. Απόφαση τοποθέτησης ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗ
  4. Απόφαση τοποθέτησης ΓΕΝΙΚΗΣ_ΠΑΙΔΕΙΑΣ
  5. Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης ΖΕΠ