Καλούνται οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς και τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού των οικείων κλάδων που έχουν τα νόμιμα προσόντα όπως ορίζονται στις διατάξεις του ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α'/12-6-2018) και επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά από την Παρασκευή 22-6-2018 έως και την Δευτέρα 2-7-2018 και ώρα 15.00 για την πλήρωση με επιλογή 30 θέσεων Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Πελοποννήσου με έδρα την Τρίπολη.

 

Σχετικά:

  1. Προκήρυξη ΣΕΕ
  2. Αίτηση ΣΕΕ