Σε συνέχεια του υπ' αριθμό 8487/Δ2/25-01-2021 εγγράφου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: "Εγκύκλιος έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας για το σχολικό έτος 2020-2021" αναρτώνται α) οι πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) ο πίνακας όπου αποτυπώνεται η κατανομή ειδικοτήτων – ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες Δ.Δ.Ε. μόνο την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021, ώρα 09.00, με σκοπό να υποβάλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

  

Σχετικά:

  1. Εγκύκλιος Έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας
  2. Επιλεγέντες Εκπαιδευτικοί Ενισχυτικής Διδασκαλίας
  3. Κατανομή Ειδικοτήτων – Ωρών ανά Σ.Κ.Α.Ε.
  4. Δικαιολογητικά Αναπληρωτών
  5. Δήλωση Τοποθέτησης
  6. Έντυπο Ατομικών Στοιχείων
  7. Αίτηση Αναγνώρισης Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
  8. Αίτηση Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας