• "Έτος Καζαντζάκη" το 2017

  • Ας Φανταστούμε το Σχολείο των Ονείρων μας!

Π.Υ.Σ.Δ.Ε.

Αποφάσεις Συμβουλίου

Μισθοδοσία

Ενημέρωση Εκπαιδευτικών

Εκδρομές

Προκηρύξεις

Έντυπα

Αιτήσεις - Δηλώσεις

Αναρτάται το αναλυτικό πρόγραμμα εξετάσεων του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας περιόδου Δεκεμβρίου 2017.

Αναρτάται με αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.4/250/40740/12-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΔΗΟ465ΧΘΨ-ΕΚ9) έγγραφο του Τμήματος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με θέμα: «Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσεων στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης (SRB)» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον  φορέα έκδοσής του.

Αναρτάται το με αριθμό πρωτοκόλλου 1647/8-12-2017 (ΑΔΑ:ΩΣΑΞΟΞΔΔ-ΡΡΦ) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού, με θέμα: «Ανακοίνωση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόσπαση υπαλλήλων στη Γενική Γραμματεία Συντονισμού» για ενημέρωσή σας.

Για περαιτέρω διευκρινίσεις επί του περιεχομένου του εγγράφου, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να επικοινωνήσουν απευθείας με τον φορέα έκδοσής του.

Σας ανακοινώνουμε τον πίνακα με τα μόρια των εκπαιδευτικών της ΔΔΕ Λακωνίας που υπέβαλαν αιτήσεις για βελτίωση ή οριστική τοποθέτηση το σχολικό έτος 2017-2018: