Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ)

Εγκύκλιος Φ251/61237/Α5/28-05-2021 του ΥΠΑΙΘ (ΑΔΑ: ΨΞ5546ΜΤΛΗ-ΓΩ3) Με την παρπάνω εγκύκλιο ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τη διεξαγωγή των πανελλαδικών εξετάσεων των...