Συμπληρωματική Πρόσκληση ενδιαφέροντος για απόσπαση εκπαιδευτικών στο εξωτερικό

Υπ’ αριθμ 129365/Η2/12-10-2021 (ΑΔΑ: 92ΠΓ46ΜΤΛΗ-8ΡΣ) έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια της αριθμ. 28538/Η2/10-3-2021 (ΑΔΑ: 6Ω9746ΜΤΛΗ-ΧΜΖ) Πρόσκλησης και...