Εγκύκλιος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) στο υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 47047/Α3/21-04-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...