Οι αλλαγές στη λειτουργία των σχολικών μονάδων βάσει των διατάξεων του Ν. 4823/2021

Υπ’ αριθμ 39941/ΓΔ4/07-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων

Στο ΦΕΚ Α΄ 136/03-08-2021 δημοσιεύτηκε ο νόμος υπ’ αριθμ. 4823/2021 με θέμα: «Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» και σας ενημερώνουμε, συνοπτικά, για το περιεχόμενο των παρακάτω άρθρων, τα οποία τίθενται σε άμεση εφαρμογή:

  1. Το άρθρο 86 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Αξιολόγηση μαθητών» ορίζει θέματα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών Γυμνασίου και Λυκείου και ειδικότερα ορίζει διαδικασίες, κατηγορίες και κριτήρια που συνεκτιμώνται για την αξιολόγηση της επίδοσης του μαθητή κατά τη διάρκεια των τετραμήνων.
  2. Το άρθρο 90 του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Δ΄ του ανωτέρω νόμου με θέμα: «Παιδαγωγικές συναντήσεις» ορίζει ότι οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούν παιδαγωγικές συναντήσεις σχετικά με θέματα αγωγής και προόδου των μαθητών/τριών, οργάνωσης της διδασκαλίας των μαθημάτων, υλοποίησης και αξιολόγησης των Προγραμμάτων Σπουδών με πρωτοβουλία του Διευθυντή ή του Προϊσταμένου της σχολικής μονάδας. Ο Διευθυντής ή ο Προϊστάμενος της σχολικής μονάδας συγκαλεί τις παιδαγωγικές συναντήσεις άπαξ μηνιαίως, καθώς και όποτε κρίνεται αναγκαίο από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της  σχολικής μονάδας ή τον Σύλλογο των Διδασκόντων είτε δια ζώσης είτε εξ αποστάσεως.  Με απόφαση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας, καθορίζονται ο τρόπος και ο χρόνος διεξαγωγής των παιδαγωγικών συνεδριών χωρίς να διαταράσσονται η εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων και η εφαρμογή του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος.

[…]

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Μετάβαση στο περιεχόμενο