Μηνιαίο αρχείο: Απρίλιος 2022

Εγκύκλιος για αποσπάσεις εκπαιδευτικών Πληροφορικής (ΠΕ86) στο υπουργείο Παιδείας και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 47047/Α3/21-04-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΛΡΣ46ΜΤΛΗ-ΘΔΡ) του ΥΠΑΙΘ Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ) καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας...

Προκηρύξεις ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ε.Β.Π. και Ε.Ε.Π.

Εκδόθηκαν οι 1ΕΑ/2022 και 2ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 24/21.4.2022/τ. ΑΣΕΠ αντίστοιχα) που αφορούν στη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψηφίων μελών Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού...

Προσλήψεις 144 εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση και στη Γενική Εκπαίδευση ως προσωρινών αναπληρωτών

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι για το διδακτικό έτος 2021-2022 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές: Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση:...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών Επιστημών

Υπ’ αριθμ 3254/19-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: 9ΨΧΣ46ΜΤΛΗ-ΞΔΦ) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προσκαλούμε Τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Υπ’ αριθμ 3253/19-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω2ΚΩ46ΜΤΛΗ-Φ70) του ΥΠΑΙΘ Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προσκαλούμε Τους/τις μόνιμους/ες υπαλλήλους...

Έκδοση Προκηρύξεων ΑΣΕΠ για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων εκπαιδευτικών Ε.Α.Ε.

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι εκδόθηκαν οι 3ΕΑ/2022, 4ΕΑ/2022 και 5ΕΑ/2022 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 20/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ, ΦΕΚ 18/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ και ΦΕΚ 19/18.4.2022/τ.ΑΣΕΠ,...

Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων για απόσπαση εκπαιδευτικών στα ΣΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 46112/Κ1/19-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΣ3Ω46ΜΤΛΗ-ΤΓΖ) του ΥΠΑΙΘ Ο Γενικός Γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας του...

Μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων για την Προκήρυξη πλήρωσης της θέσης του Γενικού Διευθυντή του Ι.Κ.Υ.

Υπ’ αριθμ 25980/15-04-2022 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. 25313/06-04-2022 εγγράφου μας περί της υπ’...

Τα Γυμνάσια που θα συμμετάσχουν στην «ελληνική PISA»

Υπ’ αριθμ. 46075/ΓΔ4/19-04-2022 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βάσει των ανωτέρω σχετικών προβλέπεται η διενέργεια, σε εθνικό επίπεδο, εξετάσεων...

Ανακοινοποίηση – Μεταθέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) σχολικού έτους 2021-2022

Υπ’ αριθμ. 41686/Ε4/11/04/2022 (ΑΔΑ: 6ΤΨΨ46ΜΤΛΗ-ΟΔΚ) απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων αποφασίζουμε Μεταθέτουμε με αίτησή...

Μετάβαση στο περιεχόμενο