Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την τοποθέτηση, μετακίνηση ή απόσπαση διοικητικών υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Υπ’ αριθμ 3253/19-04-2022 πρόσκληση (ΑΔΑ: Ω2ΚΩ46ΜΤΛΗ-Φ70) του ΥΠΑΙΘ

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου προσκαλούμε Τους/τις μόνιμους/ες υπαλλήλους κλάδων ΠΕ Διοικητικού ή ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, καθώς και τους/τις υπαλλήλους ΙΔΑΧ ειδικότητας ΔΙΟΙΚ (ΠΕ) που είναι κάτοχοι πτυχίου Τμήματος Νομικής Α.Ε.Ι., υπηρετούν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου ή σε υπηρεσιακές μονάδες που υπάγονται σε αυτή και επιθυμούν να τοποθετηθούν, να μετακινηθούν και να τοποθετηθούν ή να αποσπασθούν στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου, για την χρονική περίοδο από 01-09-2022 έως και 31-08-2025, να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Η παρούσα πρόσκληση αφορά στην κάλυψη συνολικά τεσσάρων (4) θέσεων (εκπαιδευτικών ή διοικητικών υπαλλήλων) στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Διοικητικής, Οικονομικής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ηπείρου.

Οι αιτήσεις και τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται από τις 20-04-2022 μέχρι και
τις 16-05-2022 στην έδρα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ηπείρου (Οδός
Ανεξαρτησίας 146, Τ.Κ. 45221 Ιωάννινα, 1ος όροφος) ή στις υπαγόμενες σε αυτή υπηρεσίες, όπου ανήκουν οργανικά ή είναι προσωρινά τοποθετημένοι ή υπηρετούν με απόσπαση οι υπάλληλοι, οι οποίες οφείλουν να τις διαβιβάσουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ηπείρου, με ημερομηνία παράδοσης το αργότερο έως τις 23-05-2022.

 

Διαβάστε ολόκληρη τη πρόσκληση:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο