Ημερήσιο αρχείο: 1 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπ’ αριθμ 4550/11-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΞΝ0ΟΞΛΔ-ΕΦ5) του ΥΠΑΙΘ Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με...

Νέα Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γραφείο Νομικής Υποστήριξης της Αυτοτελούς Διεύθυνσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής

Υπ’ αριθμ 7332/28/04/2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΡΥΑ46ΜΤΛΗ-ΣΘΥ) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Αττικής Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Αττικής  καλεί...

Μετάβαση στο περιεχόμενο