Ημερήσιο αρχείο: 2 Μαΐου, 2022

Πρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΒΠ και ΕΕΠ για υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 1ΕA/2022 και 2ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Υπ’ αριθμ 48779/Ε4/29/4/2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΞΣΥ46ΜΤΛΗ-Η60) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τα μέλη Ειδικού...

Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών ΕΑΕ για την υποβολή δικαιολογητικών στο πλαίσιο των αριθμ. 3ΕA/2022, 4ΕA/2022 και 5ΕA/2022 Προκηρύξεων του ΑΣΕΠ

Υπ’ αριθμ 48772/Ε1/29-04-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) του ΥΠΑΙΘ Η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Ειδικής...

Μετάβαση στο περιεχόμενο