ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Διευκρίνιση αναφορικά με την αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) Πρόσκληση

Με αφορμή σχετικά ερωτήματα που λαμβάνουμε, κρίνεται σκόπιμο να διευκρινιστούν τα εξής:

Κατά την παρούσα φάση και μέχρι και την καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτημάτων επικαιροποίησης στοιχείων στο ΟΠΣΥΔ (ήτοι έως και τις 25-05-2022, βάσει της αριθμ. 48772/Ε1/29.4.2022 (ΑΔΑ: Ψ4ΡΒ46ΜΤΛΗ-Γ5Ν) Πρόσκλησης), στη σχετική υποπλατφόρμα που έχει αναπτυχθεί εντός του ηλεκτρονικού φακέλου των εκπ/κών έχουν πρόσβαση μόνο οι υποψήφιοι εκπ/κοί και όχι οι Δ/νσεις Εκπ/σης ή οι Περιφερειακές Δ/νσεις. 

Ως εκ τούτου ουδεμία δυνατότητα υφίσταται (από πλευράς Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) προς το παρόν για αναζήτηση, ανάγνωση και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτημάτων από τους υποψηφίους εκπ/κούς.

Με το πέρας της προθεσμίας – και αφού ενδεχομένως υλοποιηθούν ορισμένες βελτιώσεις/τροποποιήσεις στα υφιστάμενα πεδία του ΟΠΣΥΔ και αναπτυχθούν οι κατάλληλες αναφορές προς διευκόλυνση των Δ/νσεων Εκπ/σης και των Περιφερειακών Δ/νσεων –  οι δυνατότητες της εν λόγω πλατφόρμας θα είναι διαθέσιμες και από πλευράς Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προς αναζήτηση, ανάγνωση, αξιολόγηση των υποβληθέντων (από τους εκπ/κούς) αιτημάτων και προς καταχώριση/συμπλήρωση των κατά περίπτωση πεδίων στο ΟΠΣΥΔ.

Σημειώνεται ότι για την έναρξη της σχετικής διαδικασίας αξιολόγησης υποβληθέντων αιτημάτων και καταχώρισης μοριοδοτούμενων/τυπικών προσόντων από μέρους  Διευθύνσεων  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένου και της σχετικής προθεσμίας που θα χορηγηθεί προς τούτο) θα υπάρξει νεότερη σχετική ενημέρωση.

 

Διεύθυνση Διορισμών Προσλήψεων Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του ΥΠΑΙΘ

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο