Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για αποσπάσεις στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ)

Υπ’ αριθμ 4550/11-04-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΞΝ0ΟΞΛΔ-ΕΦ5) του ΥΠΑΙΘ

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής προτίθεται να καλύψει ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό με αποσπάσεις.  Για τον λόγο αυτόν, καλεί:

  • μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης
  • διοικητικούς/ες υπαλλήλους του ΥΠΑΙΘ
  • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των λοιπών
    αποκεντρωμένων υπηρεσιών του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
  • διοικητικούς/ες υπαλλήλους των εποπτευόμενων φορέων του ΥΠΑΙΘ κλάδου ΠΕ/ΤΕ
    να καταθέσουν σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού στο ΙΕΠ βαρύνουν και
καταβάλλονται από την οργανική του θέση. Η διάρκεια της απόσπασης στο ΙΕΠ είναι τετραετής.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΙΕΠ,
(https://www.iep.edu.gr/services/mitroo/login.php), να δημιουργήσουν και να επεξεργαστούν το
προσωπικό τους προφίλ και στη συνέχεια, ακολουθώντας τις οδηγίες, να υποβάλουν αίτηση,
βιογραφικό σημείωμα καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά και στοιχεία που επικαλούνται, π.χ.
τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας κ.λπ., όλα σε ηλεκτρονική μορφή.

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται επί ποινή αποκλεισμού ως ανωτέρω και μόνο
ηλεκτρονικά, και θα είναι ανοικτή από 14/4/2022 και ώρα 13:00 έως τις 12/5/2022 και ώρα 13:00.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση:

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο