Αποσπάσεις εκπαιδευτικών εντός του ΠΥΣΔΕ

Καλούνται μόνο oι εκπαιδευτικοί που κατέχουν οργανική θέση σε σχολική μονάδα της Δ.Δ.Ε. Λακωνίας και που επιθυμούν να αποσπαστούν εντός του Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Λακωνίας, να υποβάλουν αίτηση στο e-mail : mail@dide.lak.sch.gr ή να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Λακωνίας μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά: από 29-06-2022 έως και 19-07-2022.

Επισυνάπτεται έντυπο αίτησης απόσπασης εντός Π.Υ.Σ.Δ.Ε., καθώς και σχετικές συνοπτικές οδηγίες επί των κριτηρίων μοριοδότησης όπως ορίζονται από τις αριθμ. 38342/Ε2/04-04-2022/ΥΠΑΙΘ  (ΑΔΑ: 6Η8Τ46ΜΤΛΗ-8ΜΜ)  «Πρόσκληση……για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων …» και αριθμ.114390/Ε2/11-11-2021/ΥΠΑΙΘ  (ΑΔΑ: ΨΓΡΟ46ΜΤΛΗ- ΑΕ0) (πρόσκληση) «Μεταθέσεις εκπαιδευτικών…».

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και κάθε μοριοδότηση θα ελέγχεται βάσει των συνημμένων δικαιολογητικών.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο