Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης από το σχολικό έτος 2022-2023 και για τετραετή θητεία

Έγγραφο 79893/Θ2/29-6-2022 (ΑΔΑ: Ψ2Η346ΜΤΛΗ-2Μ8) του ΥΠΑΙΘ

O Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων προκηρύσσει  διαδικασία κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα για την πλήρωση κενών θέσεων εκπαιδευτικών των μαθημάτων της δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή των μαθημάτων μουσουλμανικής θρησκευτικής εξειδίκευσης στα Μουσουλμανικά Ιεροσπουδαστήρια Θράκης, ήτοι στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Κομοτηνής και στο Μουσουλμανικό Ιεροσπουδαστήριο Ξάνθης.

Οι υποψήφιοι που έχουν τα νόμιμα προσόντα, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4821/2021 (Α΄ 134), και επιθυμούν να επιλεγούν σε θέσεις εκπαιδευτικών Μ.Ι.Θ., καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά, στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (pdeamthr@sch.gr) από 18/7/2022 έως και 29/7/2022 μέχρι τις 24.00.  Οι εκπαιδευτικοί, μαζί με την ηλεκτρονική αίτηση, υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται οι σπουδές και το συγγραφικό και λοιπό έργο τους και αιτιολογούν τους λόγους για τους οποίους επιθυμούν να τοποθετηθούν στα Μ.Ι.Θ.  Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση με σειρά προτίμησης για πλήρωση θέσης εκπαιδευτικού και στα δύο (2) Μ.Ι.Θ.

 

Διαβάστε το έγγραφο:

Προκήρυξη πλήρωσης κενών θέσεων εκπαιδευτικών στα Μ.Ι.Θ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο