Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων απόσπασης σύμφωνα με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177)

Έγγραφο 103545/Ε4/26-08-2022 (ΑΔΑ: ΨΗ1Β46ΜΤΛΗ-Ν44) του ΥΠΑΙΘ

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 42 του ν. 4722/2020 (Α΄177) αντικαταστάθηκε η περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (Α’13) τα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) – Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) που διορίστηκαν σε περιοχές διορισμού ή σε Σχολικά Δίκτυα Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) με το ΦΕΚ 1927/Γ΄/16-08-2022 (αριθ. πρωτ. 98350/Ε4/4-8-2022 απόφαση) και εμπίπτουν στις ως άνω κατηγορίες μπορούν να υποβάλουν αίτηση απόσπασης για περιοχές ή Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. αντίστοιχα για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων ορίζεται από την Παρασκευή 26 έως και την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022.

Η αίτηση θα αποσταλεί ηλεκτρονικά στο protocol@minedu.gov.gr με κοινοποίηση και στο eepevp@minedu.gov.gr καθώς και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης ή Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης όπου ανήκει οργανικά το μέλος ΕΕΠ-ΕΒΠ.

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο