Οδηγίες Αναπληρωτών – Φάση Β’

Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές/τριες οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες από τη Πέμπτη 6 έως και την Παρασκευή 7...