ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Εγκύκλιος Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών ΔΕ 2022:

Υπ’ αριθμ 126437/Ε2/14-10-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΨ9546ΜΤΛΗ-ΨΤΗ) του ΥΠΑΙΘ

Ανακοινοποίηση της εγκυκλίου μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2022-23 πραγματοποίησε το υπουργείο Παιδείας

Δείτε το σημείο της ανακοινοποιημένης εγκυκλίου που αλλάζει:

γ) Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Νεοδιόριστων (2021 & 2022): Εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν σύμφωνα με την περ. α της παρ. 5 του άρθρου 62 του ν. 4589/2019 (13Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 42 του ν. 4722/2020 (177 Α΄) έχουν δικαίωμα μετάθεσης εφόσον υπηρετήσουν πραγματικά για τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη στην περιοχή διορισμού τους.

Κατά τις μεταθέσεις τρέχοντος έτους δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης έχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ΄αριθμ. 1817/Γ/10-8-2021, 1818/Γ/10-8-2021 και 1819/Γ/10-8-2021 ΦΕΚ με την προϋπόθεση ότι θα έχουν υπηρετήσει πραγματικά μέχρι 31-8-2023 τουλάχιστον δύο (2) έτη στην περιοχή διορισμού τους, άλλως δικαίωμα υποβολής αίτησης μετάθεσης θα έχουν οποτεδήποτε υπηρετήσουν για δύο (2) έτη στην περιοχή.

Σ΄ αυτούς δεν συγκαταλέγονται οι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν με τα υπ’ αριθμ. 3110/Γ/20-12- 2021 και 3111/Γ/20-12-2021 ΦΕΚ διότι μέχρι 31-8-2023 δεν θα έχουν υπηρετήσει τουλάχιστον δύο (2) σχολικά έτη, καθώς το πρώτο έτος δεν ήταν πλήρες.

 

Δείτε την ανακοινοποιημένη εγκύκλιο:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο