Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 6985/11-10-2022 (ΑΔΑ: 978246ΜΤΛΗ-Ε2Τ) της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν τουλάχιστον δεκαπενταετή (15ετή) εκπαιδευτική υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, υπηρετούν με οργανική θέση στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και επιθυμούν  να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, να
υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 18 Οκτωβρίου 2022.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη σύνθεση των ανωτέρω Συμβουλίων έχουν όλοι/ες οι εκπαιδευτικοί της οικείας βαθμίδας που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021), όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 190 του ν. 4964/2022 (ΦΕΚ 150/τ.Α’/30-07-2022).

Αυτονόητο είναι ότι δεν είναι δυνατό να ορισθούν μέλη των Συμβουλίων εκπαιδευτικοί που προτίθενται να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία επιλογής αρμοδιότητας τοπικών συμβουλίων.

Οι Διευθυντές/ντριες των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης στις οποίες ανήκουν οργανικά οι ενδιαφερόμενοι/ες, θα εκδώσουν βεβαίωση για κάθε εκπαιδευτικό, στην οποία θα βεβαιώνονται τα εξής στοιχεία: η οργανική του/της θέση, η θέση στην οποία υπηρετεί σήμερα, η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία, η συνολική εκπαιδευτική του/της υπηρεσία στην ίδια βαθμίδα εκπαίδευσης, η υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021) και η διοικητική εμπειρία, υπολογιζόμενες έως και την 18η Οκτωβρίου 2022 (ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).

Μετά από έλεγχο της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα αποστείλουν στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου: α) τις υποβληθείσες αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με τα βιογραφικά των υποψηφίων, β) τις προαναφερόμενες βεβαιώσεις, γ) τους συγκεντρωτικούς πίνακες με τους/τις εκπαιδευτικούς που υπέβαλαν αίτηση και δ) την πρότασή τους για ορισμό Γραμματέα με τον/την αναπληρωτή/αναπληρώτριά του, φροντίζοντας να παραληφθούν από την υπηρεσία μας το αργότερο μέχρι την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022.

 

Δείτε το έγγραφο:

Συνημμένα έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο