Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μέλους της περίπτωσης β) της παρ. 12 του άρθρου 232 του ν. 4823/2021 στα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 7512/20-10-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΑΗΥ46ΜΤΛΗ-Ξ5Γ) της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Καλούμε τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που υπηρετούν με οργανική θέση στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης που υπάγονται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και έχουν τουλάχιστον εικοσιπενταετή εκπαιδευτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και υπηρεσία σε θέση στελέχους της εκπαίδευσης των περ. α) έως γ) και στ) έως κ) της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136/τ.Α’/03-08-2021), και επιθυμούν να μετέχουν ως μέλη του οικείου Τοπικού Συμβουλίου Επιλογής Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κατά περίπτωση, να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, από την Πέμπτη 20 Οκτωβρίου 2022 έως και την Τρίτη 25 Οκτωβρίου 2022.

 

Διαβάστε ολόκληρη την πρόσκληση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο