Ξεκινάει η Ενισχυτική Διδασκαλία για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 1/42140/Δ2/16-11-2022 εγκύκλιος (ΑΔΑ: Ψ70046ΜΤΛΗ-ΞΩΣ) του ΥΠΑΙΘ

Την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022 οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα εκδώσουν τους Πίνακες κατάταξης των υποψηφίων εκπαιδευτικών που θα διδάξουν στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας βάσει των αιτήσεων των υποψηφίων που υποβλήθηκαν κατά το διάστημα από την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 έως και Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022.

Οι υποψήφιοι θα εμφανίζονται στα αρχεία με βάση την σειρά κατάταξής τους στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης Α΄ του ΑΣΕΠ υποψηφίων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης των κλάδων ΠΕ02, ΠΕ03, ΠΕ04.01, ΠΕ04.02, ΠΕ85 και ΠΕ06 της αριθμ. 2ΓΕ/2019 προκήρυξης του ΑΣΕΠ.

Από τους πίνακες αυτούς Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης επιλέγουν τους εκπαιδευτικούς που θα διδάξουν στην Ενισχυτική Διδασκαλία με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους πίνακες σύμφωνα με την παράγραφο 17 της 109161/Δ2/08-09-2022 ΥΑ (Β’ 4818) και με βάση τις ανάγκες της κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφού έχουν γίνει οι ανωτέρω ενέργειες, αναρτούν την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2022, έως ώρα 12:00, στην ιστοσελίδα τους καθώς και σε εμφανές σημείο α) τους πίνακες κατάταξης με τα ονόματα όλων των αιτούντων (επισημαίνονται τα ονόματα των επιλεγέντων) και β) πίνακα όπου θα αποτυπώνεται η κατανομή κλάδων – ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Οι τοποθετήσεις διδασκόντων πραγματοποιούνται με απόφαση του Διευθυντή της οικείας ΔΔΕ με βάση την σειρά κατάταξης των υποψηφίων στον οικείο αξιολογικό πίνακα και τις δηλώσεις προτίμησης ΣΚΑΕ.

Οι επιλεγέντες υποψήφιοι, αφού ενημερωθούν με κάθε πρόσφορο τρόπο για την σειρά κατάταξής τους από τον αναρτημένο πίνακα, οφείλουν να παρουσιαστούν στις οικείες ΔΔΕ μόνο την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022, ώρα 09:00, με σκοπό να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ.

Οι τοποθετημένοι εκπαιδευτικοί την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2022 παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ, και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα των ΣΚΑΕ.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενισχυτική διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, σχολικό έτος 2022-2023» (MIS 5184935) στο πλαίσιο των ΑΠ 6, 8 & 9 του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση 2014-2020».

 

Δείτε το έγγραφο:

 

Ίσως σας ενδιαφέρουν…

Μετάβαση στο περιεχόμενο