Συγκρότηση των Τοπικών Συμβουλίων Επιλογής Διευθύνσεων Εκπαίδευσης Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 7787/31-10-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΙΓΨ46ΜΤΛΗ-ΚΘΙ) της ΠΔΕ Πελοποννήσου

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Συγκροτούμε τα Τοπικά Συμβούλια Επιλογής ανά Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου, ως εξής:

Αναπληρωματικά Μέλη:

 

Διαβάστε ολόκληρο το έγγραφο:

 

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο