Ημερήσιο αρχείο: 14 Δεκεμβρίου, 2022

Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ

Υπ’ αριθμ 154852/Ε4/14-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΛΘΚ46ΜΤΛΗ-ΒΧΘ) του Υπουργείου Παιδείας Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (Α΄...

Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες για το σχολικό έτος 2022-2023

Υπ’ αριθμ 154796/Ε1/14-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΓΣΦ46ΜΤΛΗ-ΞΞΔ)  του Υπουργείου Παιδείας Ειδική προκήρυξη κάλυψης λειτουργικών κενών σε σχολικές μονάδες της πρωτοβάθμιας και...

Μετάβαση στο περιεχόμενο