Απόφαση παράτασης προθεσμίας προκήρυξης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/7513/27-12-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩ7Ο46ΜΤΛΗ-3Ι7) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας Α Π Ο Φ Α Σ...