Ημερήσιο αρχείο: 28 Δεκεμβρίου, 2022

Τροποποίηση την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/28 -12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων τροποποιεί...

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08-12-2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ 1608281/Κ3/28-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελτικών Λυκείων Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο