Απόφαση παράτασης προθεσμίας προκήρυξης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/7513/27-12-2022 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΩ7Ο46ΜΤΛΗ-3Ι7) της ΔΔΕ Λακωνίας

Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

παρατείνουμε την προθεσμία υποβολής αιτήσεων της με αρ. πρωτ. Φ.1.2/7174/8-12-2022 (ΑΔΑ:
ΨΑΦΙ46ΜΤΛΗ-Η19) προκήρυξης για την επιλογή Διευθυντών/ντριών Σχολικών Μονάδων Γενικής
Αγωγής, Εργαστηριακού Κέντρου και Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αρμοδιότητας της ΔΔΕ Λακωνίας και ορίζουμε ως προθεσμία υποβολής των αιτήσεων το χρονικό διάστημα «από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και τη Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00:00».
Κατά τα λοιπά η με αρ. πρωτ. Φ.1.2/7174/8-12-2022 (ΑΔΑ: ΨΑΦΙ46ΜΤΛΗ-Η19) προκήρυξη ισχύει ως έχει.

 

Δείτε την απόφαση:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο