Προκήρυξη – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Υπ’ αριθμ 152398/8-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή είκοσι πέντε (25) θέσεων Διευθυντών/τριών των ακόλουθων Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (Π.ΕΠΑ.Λ.), με θητεία τεσσάρων (4) ετών, και καλούμε τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που πληρούν τα νόμιμα προσόντα και προϋποθέσεις και επιθυμούν να συμμετέχουν στην προκηρυσσόμενη διαδικασία επιλογής να υποβάλουν αίτηση που συνοδεύεται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις Διευθυντών/ντριών Π.ΕΠΑ.Λ. έχουν δικαίωμα να υποβάλουν μία
(1) αίτηση για το σύνολο των προκηρυσσόμενων θέσεων των σχολικών μονάδων Π.ΕΠΑ.Λ., με
σειρά προτίμησης για τοποθέτηση, η οποία δηλώνεται κατά την υποβολή της αίτησης.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση τοποθέτησης σε θέση Διευθυντή/ντριας Π.ΕΠΑ.Λ. είναι να
δύναται ο/η υποψήφιος/α να συμπληρώσει το υποχρεωτικό ωράριο της θέσης του
Διευθυντή/τριας στις σχολικές μονάδες που δηλώνει.

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση
υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο:
www.iep.edu.gr/services/pepal_directors εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από
09/12/2022 ημέρα Παρασκευή και λήγει 28/12/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 16:00.

 

Διαβάστε ολόκληρη την Προκήρυξη:

Μετάβαση στο περιεχόμενο