Τροποποίηση την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/28 -12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) του Υπουργείου Παιδείας

Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων τροποποιεί την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση με επιλογή των θέσεων διευθυντών/ντριών προτύπων και πειραματικών σχολείων (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ) ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 (ΑΔΑ: ΨΨΘΜ46ΜΤΛΗ-1ΣΦ),
μετά την ανακοινοποίησή της στις 14.12.2023.

 

Δείτε την προκήρυξη:

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο