Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08-12-2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ 1608281/Κ3/28-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας

Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελτικών Λυκείων Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ), ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων, η οποία διαμορφώνεται ως εξής:

«Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.»

Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022, προκήρυξη-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσεων με επιλογή Διευθυντών Προτύπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΑΔΑ: Ω83Ζ46ΜΤΛΗ-ΟΚΜ).

 

Δείτε την προκήρυξη:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο