Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2022 Δ.Δ.Ε. Λακωνίας

Πίνακας Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 2022 (σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. α του άρθρου 10 του Ν. 3861/2010, όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014).

Σχετ.:1) η με αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/05-07-2015 (ΑΔΑ:63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ) εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

2) το με αρ. πρωτ. 117884/Β3/22-07-2015 έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά, δημοσιοποιείται το παρακάτω αρχείο που περιέχει πίνακα εκτέλεσης προϋπολογισμού της υπηρεσίας μας για το μήνα Δεκέμβριο 2022.

Πίνακας εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2022

 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο