Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Ταμπουρά»

Υπ’ αριθμ Φ.16.1/252/18-01-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Τ5Γ46ΜΤΛΗ-24Ρ) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας προκηύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών (κλάδων...