Πρόσληψη 140 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση

Υπ’ αριθμ 1336/Ε1/09-01-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 6ΕΡΨ46ΜΤΛΗ-ΘΤΣ) του Υπουργείο Παιδείας

Πρόσληψη 140 εκπαιδευτικών, κλάδων/ειδικοτήτων Β/θμιας Εκπαίδευσης, στη Γενική Εκπαίδευση, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει ειδικής προκήρυξης κάλυψης λειτουργικών κενών [άρθρο 86 του ν. 4547/2018 (Α’ 102), όπως ισχύει], για το διδακτικό έτος 2022-2023.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία από την Τρίτη 10 έως και την Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2023 απευθείας στην αναφερόμενη σχολική μονάδα. Εάν τοποθετούνται σε περισσότερες από μία σχολικές μονάδες, η ανάληψη υπηρεσίας λαμβάνει χώρα στη σχολική μονάδα όπου θα παρέχονται οι περισσότερες ώρες διδασκαλίας. Η σύμβασή τους λύεται αυτοδικαίως με τη λήξη του διδακτικού έτους 2022-2023

 

Δείτε την απόφαση:

 

Α.  Γενικές Οδηγίες

Β. Δικαιολογητικά πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Γ. Έγγραφα προς συμπλήρωση 

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο