Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Υπ’ αριθμ : 971/Ε3/05 -01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων 

Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (Β’ 6475) και 143616/Ε3/18-11-2022 Υ.Α. (Β’ 5939) και του από 22-12-2022 ηλεκτρονικού μας μηνύματος, σας διαβιβάζουμε εκ νέου το από 22-12-2022 Δελτίο Τύπου, μαζί με την αριθμ. 29860/22-12-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΚΙΟΞΛΔ-3ΦΒ) Πρόσκληση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) για συμμετοχή των

  • μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν από 12-06-2018 (ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4547/2018, (Α’ 102) στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) έως και 30-06-2022 καθώς και των
  • μόνιμων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού που διορίστηκαν μετά το 1999 και πριν τον Σεπτέμβριο του 2012 αλλά εξακολουθούν να κατέχουν τον εισαγωγικό βαθμό,

στο Πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, που πρόκειται να υλοποιηθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, εντός του σχολικού έτους 2022-2023.

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου και την Πρόσκληση, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Ι.Ε.Π. έως και την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, οπότε και θα απενεργοποιηθεί η δυνατότητα εισόδου/ επεξεργασίας των στοιχείων των δηλούντων.

Σε ό,τι αφορά στην ημερομηνία έναρξης και στο πρόγραμμα της Εισαγωγικής Επιμόρφωσης, το ΙΕΠ θα εκδώσει σχετική ενημερωτική ανακοίνωση η οποία θα γνωστοποιηθεί αρμοδίως στους υπόχρεους/δικαιούχους

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο