Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει:

Α) Τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου ευθύνης της ΔΔΕ Λακωνίας μετά από την εξέταση των ενστάσεων. Οι ενδιαφερόμενες/οι ενημερώνονται σύμφωνα με τη διαδικασία του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 4 της με αρ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 (ΦΕΚ 6141/Β΄/03-12-2022) ΥΑ.

Β) Την κλήση των υποψηφίων σε συνέντευξη. Υποψήφιες/οι που δεν προσέρχονται στην συνέντευξη αποκλείονται από την επιλογή.

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μπορεί επίσης να σας αρέσει...

Μετάβαση στο περιεχόμενο