Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση Θέσεων με Επιλογή Υποδιευθυντών Δ.Ι.Ε.Κ. Αρμοδιότητας Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. στα Σωφρονιστικά Καταστήματα

Υπ’ αριθμ Κ5/146385/20-12-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΨΞΨ46ΝΚΠΔ-3ΒΡ) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Καλεί μόνιμους εκπαιδευτικούς της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 74 του ν.4763/2020(Α’ 254) , οι οποίοι πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και τους όρους των αριθ. πρωτ. Κ5/76494/21-06-2022 (Β΄ 3199) και K1/131397/15.11.2023 (Β΄6675) υπουργικών αποφάσεων, να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών δημοσίων Ι.Ε.Κ. αρμοδιότητας Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θητεία τριών (3) ετών

[…]

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον ιστότοπο: http://directors.it.minedu.gov.gr εντός αποκλειστικής προθεσμίας, η οποία άρχεται από 10/01/2024 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. και λήγει 22/01/2024 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00.

 

Δείτε την πρόσκληση:

Μετάβαση στο περιεχόμενο