Επαναπροκήρυξη θέσης Διευθυντή/ντριας στο ΕΝΕΕΓΥΛ Αν.Μάνης

Υπ’ αριθμ Φ.1.2/2241/27-05-2024 πρόσκληση (ΑΔΑ: ΡΠΝΠ46ΝΚΠΔ-ΙΩΑ) της ΔΔΕ Λακωνίας ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ την πλήρωση με επιλογή της θέσης Διευθυντή/ντριας στο  Ενιαίο Ειδικό...