Κατηγορία: Εκπαιδευτικοί

Υποβολή αιτήσεων παραίτησης εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ 2022-2023

Υπ’ αριθμ 7297/Ε3/23-01-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: 969Η46ΜΤΛΗ-2ΔΚ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Σχετικά με την υποβολή αιτήσεων παραίτησης των εκπαιδευτικών και...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λακωνίας μετά από τη διαδικασία ενστάσεων

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας μετά από την...

Τοπική προκήρυξη για πρόσληψη ωρομισθίων εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ79.01 και ΤΕ16.00 ή ιδιωτών εμπειροτεχνών μουσικών (ΕΜ16) με Μουσική Ειδίκευση «Ταμπουρά»

Υπ’ αριθμ Φ.16.1/252/18-01-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Τ5Γ46ΜΤΛΗ-24Ρ) της ΔΔΕ Λακωνίας Η Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λακωνίας προκηύσσει την πρόσληψη ωρομίσθιων μουσικών (κλάδων...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν...

Αιτήσεις Εκπαιδευτικών για συμμετοχή σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β2 επιπέδου Τ.Π.Ε.

Ανακοίνωση (12-1-2023) του Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ” Στο πλαίσιο της πράξης «ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στα Περιφερειακά Υπηρεσιακά Συμβούλια Π.Υ.Σ.Π.Ε. και Π.Υ.Σ.Δ.Ε. Πελοποννήσου

Υπ’ αριθμ 43/04-01-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΛΥΔ46ΜΤΛΗ-ΘΟΓ) της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ΚΑΛΟΥΜΕ Διευθυντές/ντριες Σχολικών...

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής εκπαιδευτικών Π.Ε. & Δ.Ε. και μελών ΕΕΠ & ΕΒΠ στο πρόγραμμα Εισαγωγικής Επιμόρφωσης

Υπ’ αριθμ : 971/Ε3/05 -01-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  Στη συνέχεια των αριθμ. 153286/Ε3/12-12-2022 Υ.Α. (Β’ 6475) και...

Τροποποίηση την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/28 -12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων τροποποιεί...

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08-12-2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ 1608281/Κ3/28-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελτικών Λυκείων Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο