Κατηγορία: Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Αναμορφωμένος Προσωρινός Αξιολογικός Πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών των Εκκλησιαστικών Σχολείων (Ε.Σ.) του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136) – Πρόγραμμα συνεντεύξεων

Ανακοινώνεται, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 117 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 136 τ. Α’), ο αναπροσαρμοσμένος πίνακας επιλογής...

ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ πρόσκλησης υποψηφίων σε συνέντευξη

Ανακοινοποίηση της πρόσκληση υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας   Δείτε την πρόσκληση: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ – Πρόσκληση υποψηφίων σε συνέντευξη

Αναμορφωμένος αξιολογικός πίνακας και πρόσκληση σε συνέντευξη υποψηφίων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας

Η ΔΔΕ Λακωνίας ανακοινώνει: Α) Τον αναμορφωμένο προσωρινό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντριών/ντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακού κέντρου ευθύνης της ΔΔΕ...

Προσωρινός Ενιαίος Αξιολογικός Πίνακας υποψήφιων Διευθυντών/ντριών ΔΔΕ Λακωνίας

Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να υποβάλουν έγγραφη ένσταση κατά των πινάκων μέσα σε τρεις (03) εργάσιμες ημέρες, από Τετάρτη 22-02-2023 ώρα...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λακωνίας μετά από τη διαδικασία ενστάσεων

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας μετά από την...

Πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/τριών σχολικών μονάδων και Ε.Κ. της ΔΔΕ Λακωνίας

Ακολουθούν οι πίνακες δεκτών και μη δεκτών υποψηφίων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακού Κέντρου της ΔΔΕ Λακωνίας. Οι υποψήφιοι/ες μπορούν...

Τροποποίηση την υπό στοιχεία 194/ΔΕΠΠΣ/ 08.12.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση με Επιλογή των Θέσεων Διευθυντών/ντριών Προτύπων και Πειραματικών Σχολείων

Υπ’ αριθμ 242 /Δ.Ε.Π.Π.Σ/28 -12 -2022 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΚΦΒ46ΜΤΛΗ-ΕΦ0) του Υπουργείου Παιδείας Η Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων τροποποιεί...

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 152398/08-12-2022 Προκήρυξης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Πλήρωση θέσεων με Επιλογή Διευθυντών Π.ΕΠΑ.Λ.

Υπ’ αριθμ 1608281/Κ3/28-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Υ0846ΜΤΛΗ-2ΙΘ) του Υπουργείου Παιδείας Το Συμβούλιο Πρότυπων Επαγγελτικών Λυκείων Tροποποιεί την αριθμ. πρωτ. 152398/08.12.2022 προκήρυξη-πρόσκληση...

Μετάβαση στο περιεχόμενο