Κατηγορία: Επιλογή Στελεχών Εκπαίδευσης

Επιλογή υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.)

Υπ’ αριθμ 51151/E3/07-12-2022 έγγραφο (ΑΔΑ: Ψ28Χ46ΜΤΛΗ-ΒΒΗ) του ΥΠΑΙΘ Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3 (Β΄ 6141) Υπουργική Απόφαση...

Η διαδικασία επιλογής νέων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων

Υπ’ αριθμ Φ.361.22/6/149788/Ε3/02-12-2022 Απόφαση (ΦΕΚ 6141/Β/03-12-2022) του Υπουργείου Παιδείας Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως...

Μετάβαση στο περιεχόμενο