Κατηγορία: Φροντιστήρια

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3369/τ.Β’/28-7-2021 η με αρ. πρωτ. 78844/Ν1/1-07-2021  Υπουργική Απόφαση με θέμα «Καθορισμός των δικαιολογητικών, που απαιτείται να υποβάλλονται με την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ασκήσεως του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας, καθώς και με την ανανέωση ασκήσεως της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας», κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 167 του ν.4763/2020 (Α΄254), «Ρυθμίσεις για τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) – Τροποποίηση των
υποπαρ. Θ12 και Θ13 της παρ. Θ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012»

 

Σύνδεσμος για εκτύπωση βεβαίωσης:

https://www.eoppep.gr/index.php/el/search-for/anaggelia_search

 

Συνημμένα έγγραφα:

Σχετικά με τις Ανανεώσεις Αδειών Διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών

Έγγραφο 101532/2021/18-8-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Δια της παρούσης, σας ενημερώνουμε ότι η ισχύς των αδειών διδασκαλίας σε Φροντιστήρια...

(Ανακοινοποίηση) Τα δικαιολογητικά για την αναγγελία έναρξης και επικαιροποίησης ή ανανέωσης άσκησης του επαγγέλματος της διδασκαλίας σε Φροντιστήρια και Κέντρα Ξένων Γλωσσών και της κατ’ οίκον διδασκαλίας

Παράταση επικαιροποίησης αδειών Ξένων Γλωσσών και Φροντιστηρίων

Έγγραφο 63518/02-06-2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Η προθεσμία υποβολής της κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών, που απαιτούνται για...

Επικαιροποίηση Aδειών Φροντιστηρίων και Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Αναρτάται το ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 61743/Ν1/31-05-2021 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) με θέμα «Επικαιροποίηση αδειών...

Μετάβαση στο περιεχόμενο