Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ 196/ΕΟΕ/26- 05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΤΛΗ-7ΛΣ) του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ Φ.2/111/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08) της  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας...

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση – Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών...

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Υπ’ αριθμ 58204/Θ2/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της...

Ενημέρωση για την εκ νέου διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων εκπ/κών στο ΟΠΣΥΔ

Γνωστοποιείται ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο ΟΠΣΥΔ είναι πλέον διαθέσιμοι στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς-χρήστες για προεπισκόπηση των στοιχείων τους. Επισημαίνεται αφενός ότι...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 50896/Ε1/5-5-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής...

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται ο Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης έτους 2023, σύμφωνα με τη με αρ. 6/19-04-2023 Πράξη...

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση 2022-2023

Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα Μορίων Γενικής Εκπαίδευσης για Βελτίωση Θέσης και Οριστική Τοποθέτηση της ΔΔΕ Λακωνίας 2022-2023.   Δείτε τον...

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Υπ’ αριθμ 45111/Ε2/20-4-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑ5Π46ΜΤΛΗ-ΘΩ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023, εξέδωσε...

Μετάβαση στο περιεχόμενο