Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Υπ’ αριθμ 58204/Θ2/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της...

Ενημέρωση για την εκ νέου διαθεσιμότητα προεπισκόπησης των προσωπικών ηλεκτρονικών φακέλων των υποψηφίων εκπ/κών στο ΟΠΣΥΔ

Γνωστοποιείται ότι οι ηλεκτρονικοί φάκελοι στο ΟΠΣΥΔ είναι πλέον διαθέσιμοι στους υποψήφιους εκπαιδευτικούς-χρήστες για προεπισκόπηση των στοιχείων τους. Επισημαίνεται αφενός ότι...

Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 50896/Ε1/5-5-2023 εγκύκλιος (ΑΔΑ: ΨΑΨ046ΜΤΛΗ-ΛΜ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κατόπιν δημοσίευσης της υπό στοιχεία 50316/Ε1/4-5-2023 (ΦΕΚ 11/τ. ΑΣΕΠ/5-5-2023, ΑΔΑ: ΩΧ0Α46ΜΤΛΗ-62Χ) υπουργικής...

Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Γενικής Εκπαίδευσης

Ανακοινώνεται ο Πίνακας κενών οργανικών θέσεων και υπεραριθμιών εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης έτους 2023, σύμφωνα με τη με αρ. 6/19-04-2023 Πράξη...

Ανακοινοποίηση πίνακα μορίων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση 2022-2023

Γίνεται ανακοινοποίηση του πίνακα Μορίων Γενικής Εκπαίδευσης για Βελτίωση Θέσης και Οριστική Τοποθέτηση της ΔΔΕ Λακωνίας 2022-2023.   Δείτε τον...

Αμοιβαίες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023

Υπ’ αριθμ 45111/Ε2/20-4-2023 απόφαση (ΑΔΑ: ΨΑ5Π46ΜΤΛΗ-ΘΩ8) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόφαση αμοιβαίων μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2023, εξέδωσε...

Μεταθέσεις και τροποποίηση μεταθέσεων Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση έτους 2023

Υπ’ αριθμ 45077/Ε2/20-04-2023 απόφαση (ΑΔΑ: 67Γ746ΜΤΛΗ-ΨΗΔ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Απόφαση μεταθέσεων  και τροποποιήσεων  μεταθέσεων εκπαιδευτικών Δευτεροβάμθιας Εκπαίδευσης στην...

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Γ Ν Υ της ΠΔΕ Στερεάς Ελλάδας

Υπ’ αριθμ Φ.2.1/2343/11-04-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΠΖ646ΜΤΛΗ-Τ0Μ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων H Περιφερειακή Δ/ντρια Α/θμιας & Β/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας,...

Πρόσκληση για απόσπαση εκπαιδευτικών στο Γ Ν Υ της ΠΔΕ ΗΠΕΙΡΟΥ

Υπ’ αριθμ Φ.11.2/2793/10-04-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΡΗΡ046ΜΤΛΗ-65Ν) της Π.Δ.Ε. Ηπείρου «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 – Κοινωνικών...

Πρόκληση για το γραφείο Νομικής Υποστήριξης ΠΔΕ Ν. Αιγαίου

Υπ’ αριθμ 2490/10-4-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΙΒΧ46ΜΤΛΗ-ΛΣ6) της Π.Δ.Ε. Νότιου Αιγαίου «Πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 στο Γραφείο...

Μετάβαση στο περιεχόμενο