Κατηγορία: Τμήμα Γ’ Προσωπικού

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ78 (Κοινωνικών Επιστημών), για υποβολή αιτήσεων απόσπασης στο Γ.Ν.Υ., Π.Δ.Ε. Κρήτης

Υπ’ αριθμΦ. 11.2/6550/14/06/2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9Δ6Κ46ΜΤΛΗ-Γ06) της Π.Δ.Ε. Κρήτης Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης καλεί  τους/τις μόνιμους/ες...

Προσκλήσεις ενδιαφέροντος για το Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων εκπαιδευτικών των ελληνόφωνων και αγγλόφωνων τμημάτων Πρωτοβάθμιου και Δευτεροβάθμιου Κύκλου του Σχολείου Ευρωπαϊκής...

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Υπ’ αριθμ 67789/Ε2/16-06-2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Για λόγους διευκόλυνσης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που...

Πρόσκληση δήλωσης για κρίση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών γενικής εκπαίδευσης

Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί (γενικής εκπαίδευσης) του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία...

Ανάκληση προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Υπ’ αριθμ 62958/Θ2/6 -6- 2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6Χ0Θ46ΜΤΛΗ-ΩΜΥ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Κατόπιν της αριθ. 14ης /31-05-2023 απόφασης του...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή «Εθνικός Οργανισμός Εξετάσεων (Ε.Ο.Ε.)» προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ 196/ΕΟΕ/26- 05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 6ΥΟ146ΜΤΛΗ-7ΛΣ) του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων Ο Πρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Εξετάσεων καλεί τους ενδιαφερόμενους...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. προς κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της

Υπ’ αριθμ Φ.2/111/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: ΨΦ1Π46ΜΤΛΗ-Φ08) της  Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε. «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απόσπαση προσωπικού στην Αρχή Διασφάλισης της Ποιότητας...

Εκκλησιαστική Εκπαίδευση – Αλλαγή προθεσμίας υποβολής αιτήσεων

Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 58204/Θ2/26-5-2023 (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) προκήρυξης για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής εκπαιδευτικών των Εκκλησιαστικών...

Προκήρυξη για τον καθορισμό διαδικασίας κατάταξης και επιλογής υποψηφίων εκπαιδευτικών για τη στελέχωση των εκκλησιαστικών σχολείων του Ν. 4823/2021 (Α΄ 136)

Υπ’ αριθμ 58204/Θ2/26-05-2023 έγγραφο (ΑΔΑ: 9ΕΧΥ46ΜΤΛΗ-ΤΕ4) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Ο Γενικός Γραμματέας Θρησκευμάτων καλεί τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς της...

Μετάβαση στο περιεχόμενο