Έντυπα

Σε αυτήν την σελίδα υπάρχουν έντυπα και αιτήσεις που χρειάζεται ο εκπαιδευτικός. Για τυχόν παραλείψεις ή λάθη, ελπίζουμε στην κατανόησή σας και περιμένουμε τις προτάσεις σας.

Έντυπα Αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΕΣΠΑ
Σχολικό έτος 2021-2022

Οδηγοί υλοποίησης και διαχείρισης των πράξεων / έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ) για το σχολικό έτος 2021-2022. Υποδείγματα ατομικών στοιχείων και αιτήσεων.  Πατήστε εδώ.

Έντυπα Αναπληρωτών εκπαιδευτικών Τ.Π. – ΠΔΕ Σχολικό έτος 2021-2022 Οδηγοί υλοποίησης και διαχείρισης των πράξεων/έργων Τακτικού προϋπολογισμού / Π.Δ.Ε. για το σχολικό έτος 2021-2022. Υποδείγματα ατομικών στοιχείων και αιτήσεων.  Πατήστε εδώ.

Έντυπα Μόνιμων Εκπαιδευτικών

Ο συγκεκριμένος χώρος περιλαμβάνει έντυπα γενικής χρήσης (αίτηση γενικής χρήσης, υπεύθυνη δήλωση, αναφορά ανάληψης υπηρεσίας κ.α) του εκπαιδευτικού για συμπλήρωση, εκτύπωση ή αποστολη με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.   Πατήστε εδώ.

Μετάβαση στο περιεχόμενο