Άδειες Μόνιμων

Στη σελίδα αυτή μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έντυπα που αφορούν τις άδειες των μόνιμων εκπαιδευτικών.

Υπενθυμίζουμε ότι για τις άδειες των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έχει εκδοθεί σχετική εγκύκλιος στην οποία περιγράφονται αναλυτικά τόσο οι άδειες που δικαιούνται οι εκπαιδευτικοί, όσο και οι προϋποθέσεις χορήγησής τους.

 

Α.  Εγκύκλιος Αδειών και Ενημερωτικό υλικό:

 

Β.  Έντυπα Αδειών:

 

Επισήμανση:
Όλες οι άδειες για τις οποίες δεν απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου χορηγούνται από την Υπηρεσία στην οποία υπηρετεί ο εκπαιδευτικός, είτε οργανικά είτε με απόσπαση. Στην περίπτωση απόσπασης, η Υπηρεσία, στην οποία είναι αποσπασμένοι οι εκπαιδευτικοί, υποχρεούται να κοινοποιήσει την απόφαση, με την οποία χορηγείται η άδεια, στην οργανική τους θέση.

Οι άδειες για τις οποίες απαιτείται γνώμη υπηρεσιακού συμβουλίου εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης. Στην περίπτωση αποσπασμένου
εκπαιδευτικού, o φορέας απόσπασης έχει τη δυνατότητα να εισηγηθεί θετικά ή αρνητικά για τις άδειες οι οποίες εξετάζονται από το υπηρεσιακό συμβούλιο της οργανικής θέσης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο