Αντιστοιχία Τίτλου Σπουδών

Δικαιολογητικά για την έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου σπουδών & αναγωγής βαθμολογίας

Για την έκδοση βεβαίωσης αντιστοιχίας τίτλου σπουδών γενικής εκπαίδευσης της αλλοδαπής και αναγωγής βαθμολογίας, απαιτούνται:

 1. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών με αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων.
 2. Βεβαίωση στην οποία να αναφέρονται:
  • Εάν το σχολείο φοίτησης είναι δημόσιο ή ιδιωτικό, αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου σπουδών.
  • Ποιο πρόγραμμα σπουδών ακολουθείται στο σχολείο φοίτησης και αναλόγως οι βαθμίδες και οι τάξεις φοίτησης.
  • Εάν η φοίτηση ήταν πλήρης και επιτυχής, σε τάξη φοίτησης.
  • Ο μέσος όρος βαθμολογίας της τάξης ή του απολυτηρίου καθώς και το άριστα και η βάση προαγωγής.
  • Σε περίπτωση απολυτηρίου Λυκείου, εάν το συγκεκριμένο απολυτήριο δίνει στον/στην κάτοχο δικαίωμα εισαγωγής στα Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας προέλευσης του τίτλου σπουδών.

Εάν κάποια από τα ανωτέρω στοιχεία (της βεβαίωσης) περιλαμβάνονται στον τίτλο σπουδών δεν απαιτείται να αναγραφούν και στη βεβαίωση.

Η βεβαίωση χορηγείται από:

  • τον μορφωτικό ακόλουθο στην Ελλάδα της Πρεσβείας της χώρας προέλευσης του τίτλου σπουδών είτε από
  • το σχολείο φοίτησης είτε από
  • το Υπουργείο Παιδείας της χώρας προέλευσης του τίτλου σπουδών

Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα που έχουν εκδοθεί στο εξωτερικό (τίτλος, αναλυτική βαθμολογία, βεβαίωση) θα πρέπει να είναι:

 1. Θεωρημένα με την επισημείωση της Σύμβασης της Χάγης (Apostille), εφόσον προέρχονται από χώρα-μέλος της Σύμβασης. Σε περίπτωση που η χώρα προέλευσης δεν συμπεριλαμβάνεται στη Σύμβαση της Χάγης, απαιτείται:
  • θεώρησή τους από τις ελληνικές διπλωματικές και προξενικές αρχές στη χώρα προέλευσης των εγγράφων ή
  • θεώρησή τους από την προξενική αρχή της ξένης χώρας στην Ελλάδα με επικύρωση της υπογραφής από το Υπουργείο Εξωτερικών.
 2. Στη συνέχεια, επίσημα μεταφρασμένα από:
  • το Υπουργείο Εξωτερικών ή
  • μεταφραστή δικηγόρο της Ελλάδας με θεώρηση της υπογραφής του από τον δικηγορικό σύλλογο ή
  • πτυχιούχο μεταφραστή του Τμήματος Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας του Ιόνιου Πανεπιστημίου με θεώρηση από την Πανελλήνια Ένωση Επαγγελματιών μεταφραστών του Ιονίου Πανεπιστημίου.

Σημείωση1: Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί η βεβαίωση για εγγραφή σε τάξη ελληνικού σχολείου, απαιτείται & πιστο-ποιητικό που να αποδεικνύει τη φοίτηση [ή μη] κατά τα τελευταία 1-2 πλήρη & συνεχή διδακτικά έτη στο ξένο σχολείο.

Σημείωση2: Εγγραφή σε ΕΠΑΛ (Β΄τάξη) με αντιστοιχία γενικής ως 15/10. Εγγραφή σε ΕΠΑΛ (Β’ & Γ΄ τάξεις) με ισοτιμία ΕΟΠΠΕΠ ως λήξη α΄ τετραμήνου. (Υ.Α. 79942, ΦΕΚ 2005/Β΄/31-5-2019, άρ.14 & αρ.22, παρ.12).

 

Συνημμένα έγγραφα:

Μετάβαση στο περιεχόμενο